پروژه شرکت گلرنگ

استفاده از درب تک لنگه

مشتری شرکت گلرنگ
مکان اجرا تهران
تعداد درب استفاده شده 450 لنگه درب
کاربری اداری
نوع درب تک لنگه
چارچوب مدرن
طرح درب CNC و یکپارچه
کد روکش سفارشی مشتری

پروژه های مرتبط