پروژه مسکونی دزفول

استفاده از درب ضدآب

کاربریمسکونی
تاریخ اجرا 
ساختار دربکلاسیک 120
نوع دربپلکسی خطی
شهر پروژهدزفول

پروژه های مرتبط