پروژه دانشکده فنی مهندسی

استفاده از درب ضدآب

کاربریآموزشی
تاریخ اجرا 
ساختار دربلنگه در باقابلبه روی چارچوب فلزی
نوع دربالیت
شهر پروژهتبریز

پروژه های مرتبط