پروژه بیمارستان گل گهر

استفاده از درب ضد آب

مکان اجراسیرجان
وضعیت پروژهدر حال اجرا
کاربریبیمارستانی
سال اجرای پروژه1395

پروژه های مرتبط