پروژه بیمارستان محک

پروژه بیمارستان محک

استفاده از درب ضدآب

مکان اجراتهران
وضعیت پروژهبه اتمام رسیده
کاربریبیمارستانی

پروژه های مرتبط