پروژه برج زرافشان

استفاده از درب ضدآب

مکان اجراتهران
وضعیت پروژهدر حال اجرا
کاربریتجاری اداری
سال اجرای پروژه1390

پروژه های مرتبط