پروژه برج بیمارستان زندگی

استفاده از درب ضدآب

کاربریبیمارستانی
تاریخ اجرا 
ساختار دربمدرن 120
نوع دربالیت
شهر پروژهمشهد

پروژه های مرتبط