پروژه بینارستان عسگریه

پروژه بیمارستان عسگریه

استفاده از درب ضدآب

مکان اجرااصفهان
وضعیت پروژهبه اتمام رسیده
کاربریبیمارستانی

پروژه های مرتبط