باغ ویلای مهندس سکوت

استفاده از درب ضدآب

کاربریمسکونی
تاریخ اجرا 
ساختار دربمدرن 120
نوع دربcnc و پلکسی خطی
شهر پروژهاصفهان (گلدشت)