شرایط نمایندگی در سی در

لطفا قبل از پر کردن فرم نمایندگی موارد زیر را مطالعه کنید و سپس روی دکمه درخواست نمایندگی کلیک کنید.

هدف

هدف از تهيه اين نظام نامه ، تعيين ضوابطی جهت اجرای نظام مند و اثربخش جهت متقاضیان نماینده شرکت سیدور مي باشد .

براین اساس جهت ورود هر متقاضی به لیست نماینده های شرکت سیدور ، شاخص ها و معیار هایی با وزن های مختلف تهیه و بر اساس امتیاز حاصله از این شاخص ها تصمیم گیری جهت قبول و یا رد تقاضای متقاضیان نماینده انجام میگردد.

دامنه كاربرد

مفاد مندرج در اين نظام ارزیابی براي تمامي فعاليتهاي مرتبط با فرآيند بازاريابي و فروش و ارزیابی متقاضیان نماینده در شركت بهین پیشبرد داتار (C.DOOR)  بوده و بکارگیری دقیق آن براي كليه سطوح سازماني الزامي است.

تعاريف

شاخص ها :معیارهایی مشخص شده در فرایند ارزیابی متقاضیان نماینده که وزن هر کدام مشخص شده است.

روش ارزیابی 

شاخص ها و وزن هر کدام با توجه به میزان اهمیت طبق جدول زیر محاسبه می شود:

1-شاخص ها و وزن هر شاخص:

شاخص ها و وزن هر کدام با توجه به میزان اهمیت طبق جدول زیر محاسبه می شود:

ردیفشاخصوزن
1حسن شهرت16
2گردش مالی و اطلاعات حساب بانکی13
3امکانات سخت افزاری، نرم افزاری و مغز افزاری18
4محل، فضا و موقعیت مکانی محل کار و فروشگاه29
5سابقه کاری صنفی14
6سبد محصولات متقاضی در کنار محصولات شرکت10

2- نحوه محاسبه:

2-1- حسن شهرت:

این بخش بر اساس تحقیقات محلی کارشناس فروش شرکت ارزیابی و انجام می شود.منابع کسب اطلاعات اتحادیه و شورای اصناف، همکاران و مشتریان می باشند.  زیر شاخه های این بخش طبق جدول زیر و بر اساس امتیازات تعیین شده می باشد:

 

ردیفشاخصعالی(2 امتیاز)خوب(1 امتیاز)ضعیف(صفر امتیاز)
1اعتبار مالی و پشتوانه مالی 
2تحصیلاتلیسانس و بالاتر
3امکانات سخت افزاری، نرم افزاری و مغز افزاری18
4محل، فضا و موقعیت مکانی محل کار و فروشگاه29
5سابقه کاری صنفی14
6سبد محصولات متقاضی در کنار محصولات شرکت10
7سبد محصولات متقاضی در کنار محصولات شرکت10
8سبد محصولات متقاضی در کنار محصولات شرکت10

2- نحوه محاسبه:

2-1- حسن شهرت: