مهندس حميدرضا طاهری

مدیرعامل

مدیران ارشد

دکتر مهدی رهنما

مدیرمالی

مهندس مسعود حبیبی

مدیرمنابع انسانی

مهندس داریوش محمدی

مدیر تحقیق و توسعه

مهندس جهانگیر احمدی

مدیر کارخانه

مهندس محمد سرابی

مدیر فروش

مهندس مهدی نصر

مدیر روابط عمومی