مهندس حميدرضا طاهری

مدیرعامل

مدیران ارشد

دکتر مهدی رهنما

مدیرمالی

مهندس محمد سرابی

مدیر فروش

مهندس مهدی نصر

مدیر روابط عمومی

مهندس جهانگیر احمدی

مدیر کارخانه

مهندس مسعود حبیبی

مدیرمنابع انسانی

مهندس داریوش محمدی

مدیر تحقیق و توسعه